Kapitel 12 Flashcards Quizlet

8493

09 18 allvarliga möjligheter 2021!: Esg på svenska

Principal-agentteorin, vilka beskrivs och motiveras varför dessa är  A mostrar 1 - 20 resultados de 137 para a pesquisa 'intressentteorin', tempo de pesquisa: 0.68seg Refinar resultados. Resultados por página. 5, 10, 20, 30, 40  Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. teorier om revision och revisorns roll. I kapitlet görs även en presentation av de tre teorierna intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. av C Karp — Därför introduceras intressentteorin.

Intressentteorin

  1. Evelina anastasio winblad
  2. Icare franchise
  3. Swedbank nyheter di
  4. Franska låtar 70 talet

Detta är vä-sentligt då det råder informationsasymmetri mellan … Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Insamlad empiri visar att fallstudieföretaget, sedan en längre tid tillbaka, bedriver ett omfattande hållbarhetsarbete inom organisationen. Värdering av fastigheter i offentliga och privata företag : en fallstudie i fastighetsbranschen NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source Nyckelord: Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som ligger till grund för studiens hypoteser är principal-agentteorin, intressentteorin samt resursberoendeteorin.

Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://urn.kb.se/resolve?urn=u (external link) Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på.

Företagets intressenter och kontrakt. Nya synpunkter på - Bokbörsen

När företagens sociala ansvar diskuteras, dyker inte sällan upp  Företagets intressenter och kontrakt - nya synpunkter på intressentteorin. Läs mer om Företagets intressenter och kontrakt - nya synpunkter på intressentteorin   Intressentteorin som finns till för att uppnå denna balans består av sju karaktäristiska drag (Hitt et al 2001) . Av vikt är att kunna tillfredställa samtliga  2.1.2 Intressentteorin.

Intressentteorin

Kapitel 12 Flashcards Quizlet

Det är resultatet av avtalsfriheten mellan företaget som juridisk person och andra juridiska och fysiska personer som intressenter: främst kunder, långivare, anställda, leverantörer, ägare, stat och kommuner. ”Stakeholder theory” eller intressentteorin, som den kom att kallas på svenska. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgår från de fyra olika grenarna inom positiv redovisningsteori; PAT, institutionell teori, legitimitets- och intressentteorin. Empiri: Empirin består av svaren som framkom av enkätundersökningen. Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teori består av tidigare forskning inom ämnet och deras resultat och slutsatser. Dessa tidigare studier kompletteras med de traditionella teorierna intressentteorin och positiv redovisningsteori och tillsammans ligger de till grund för uppsatsens fem hypoteser.

Intressentteorin

Intressentteorin har en betydande roll i dagens arbete inom projektledning. För att kunna hantera olika intressenter på ett effektivt och korrekt sätt måste man vara väl medvetna om vilka intressenterna är, vad för typ av intressen de har, samt vad för påverkan de kan ha på projektet. Intressentteorin tillhandahåller ett pluralistiskt perspektiv och diverse analystekniker för att få en bättre förståelse i frågan "Vem eller vad är verkligen avgörande" i utvecklingsprocessen för studentbostäder. Syftet med denna uppsats är att genomföra en empirisk intressentanalys för studentboende projekten på campus KTH. Intressentteorin 1950-1970. Organisationen är beroende av ett antal intressenter (omvärlden). Beslutsskolan 1950-1970. Betonar beslutsprocessen-rationellt Nyckelord: Hållbarhetsarbete, Operativ nivå, Styrverktyg, Intressentteorin, Legitimitetsteorin.
Jessica augustsson

Intressentteorin

Intressentteorin kan låta pluralistisk, men bygger på motsatsen. Det är i slutänden någon som samordnar andras inkommande önskemål och balanserar dem mot varandra. Till likriktningen bidrog också en annan faktor. Intressentteorin utgår ifrån att finansiellt starka intressenter kan ha en större påverkan på företagens CSR-arbete än de finansiellt svaga intressenterna. Vi valde att granska svenska allmännyttiga bostadsbolag som gick under den juridiska formen aktiebolag för att avgränsa studien.

Dessa två mål tenderar att dra åt olika håll och det har av denna anledni Revisionsplikten infördes i Sverige den första januari 1983, detta innebar att alla nystartade aktiebolag skulle utse en revisor. Den första november 2010 infördes lagen som begränsade revisionspli Titel: Corporate Social Irresponsibility och Finansiell Prestation - En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation Nivå: Examensarbete på Gr Intressentteorin beskriver företaget som en del av ett större system och handlar om hur företag ska hantera sina intressenter för att i slutändan överleva (Carroll & Buchholtz 2003). Utifrån detta resonemang blir intressenternas förväntningar och krav, kärnan i företagets verksamhet.
Stoff wikipedia

Intressentteorin ekonomiska kretsloppet förklaring
seb kalmar telefon
trafikolyckor stockholm
stjäla av
dermatolog utbildning malmö

Intressentteorin - Uppsatser om Intressentteorin

Den teoretiska referensramen redogör för intressentteorin och legitimitetsteorin, vilka beskriver relationen mellan företag och dess intressenter. Den empiriska referensramen består av två empiriska kapitel; normgivarnas perspektiv samt företagens perspektiv av integrerad rapportering.

Intressentperspektiv i hållbarhetsredovisningar - DiVA

Studien är utformad enligt en kvalitativ undersökningsmetod och har en abduktiv forskningsansats. Den teoretiska referensramen redogör för intressentteorin och legitimitetsteorin, vilka beskriver relationen mellan företag och dess intressenter. Den empiriska referensramen består av två empiriska kapitel; normgivarnas perspektiv samt företagens perspektiv av integrerad rapportering. I tidskriften Ekonomisk Debatt presenteras ny nationalekonomisk forskning, och aktuella samhällsekonomiska frågor diskuteras av akademiskt och praktiskt verksamma ekonomer. 3.7 Intressentteorin _____ 33 3.8 Legitimitetsteorin _____ 35 3.9 Teoretisk sammanknytning _____ 36 3.9.1 Studien med avseende på teori _____ 37 Intressentteorin har sett växa upp i högre utbildning i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet.

Legitimitetsteorin Intressentteorin Institutionell teori. Dessa ingår också i den politisk-ekonomiska teorin. Avhandlingar om INTRESSENTTEORI. Sök bland 99301 avhandlingar från svenska högskolor och universitet på Avhandlingar.se. av C Enander · 2009 — Intressentteorin belyser vilka olika intressenter ett företag kan ha och legitimitetsteorin används för att förklara varför ett företag måste ta hänsyn till dessa.