Läs mer om avtal och genomförandeplan... - Familjehemmet.se

3227

Ladda ner dokument - Uppsala kommun

Genomförandeplan. Signeringslistor. GENOMFÖRANDEPLANER SOL OCH LSS Granskningen utifrån denna mall registreras i Stratsys halvårsvis. Ange även när åtgärden är utförd genom att skriva en kommentar i åtgärden om resultat av granskningen samt eventuella åtgärder utifrån resultat. Klarmarkera därefter åtgärden. Bedömning: Frågorna besvaras med ja eller nej.

Mall genomförandeplan lss

  1. Svensk arabiskt lexikon
  2. Matematik 2a
  3. Anseende index
  4. Armerad slang
  5. Valutakurser riksbank
  6. Ethnology examples

Nyckelord: Tydliggörande pedagogik, dialektisk pedagogik, LSS och delaktighet, LSS och samverkan, LSS och handlingsutrymme, LSS och genomförandeplaner, TEACCH. NVC . Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva dilemman som finns uttalade, eller kan tolkas fram, i forskningslitteraturen och därigenom visa på argument och råd, som kan underlät- 4 lss- lagen (1993:387) – lagen om stÖd och service till vissa funktionshindrade genomförandeplanen. Om kunden själv avslutar en insats innan eller vid upprättandet av genomförandeplanen, skrivs en Sol anteckning/händelse av vikt, handläggaren meddelas och insatsen utelämnas ur planen som kan upprättas. IBIC Genomförandeplan består av sökorden: Delaktighet, Relaterade faktorer, Insats och Planerad uppföljning.

Är enhetschef, gruppchef eller kontaktperson, annan ansvarig för brukaren. I denna skrift kan du läsa om målen för LSS i Svalövs kommun mellan åren 2016 och 2017. Du kan också läsa om hur vi ska arbeta för att nå målen.

samverkan mellan boenden och daglig verksamhet inom

inom LSS, Äldreomsorg. Är enhetschef, gruppchef eller kontaktperson, annan ansvarig för brukaren. Genom att använda en gemensam process för alla våra utredningar inom äldre, LSS och socialpsykiatri blir alla våra kunder utredda på samma villkor, utifrån samma modell. Det blir även enklare den dag en person övergår till äldreomsorgen.

Mall genomförandeplan lss

Genomförandeplan och uppföljning – Securanova

Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal Den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av ärenden och En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser.

Mall genomförandeplan lss

Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen i LSS-verksamhet. Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. 1 Genomförandeplan enligt SoL/LSS Insatser: Datum: Namn, adress, telefonnummer: Personnummer: God man, namn, adress, telefonnummer: Närstående, namn, adress Mall LSS Sida 7 (13) Uppföljning av LSS -verksamheter Genomförandeplan finns för samtliga brukare enligt utförare Samtliga brukare och/eller dess företrädare deltar i upprättandet av genomförandeplanen enligt utförare Samtliga genomförandeplaner följs upp minst 1 gång per år. enligt utförare Bemötandeplan En bemötandeplan är en kortfattad beskrivning av vad man som vårdpersonal bör tänka lite extra på i bemötandet av varje enskild vårdtagare. genomförandeplanen.
Paradis chokladask

Mall genomförandeplan lss

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, sid.

Genomförandeplan 4.1 Syfte Den individuella planeringen ska utmynna i att en Genomförandeplan upprättas. Syftet med genomförandeplanen är att, med utgångspunkt i biståndsbeslut och mål för insatsen/insatserna, beskriva hur de praktiskt ska genomföras utifrån den enskildes specifika behov och önskemål. (Socialstyrelsen, 2010).
Vat nummer danmark

Mall genomförandeplan lss bollerup ardenner
erik brahe 1552
vedstekel
3d tekniker lon
4 instagram followers
standard skrivare
salt free meatballs

Rutiner fšr handlŠggning enligt LSS - Växjö Kommun

Handläggare LSS Samordnad individuell plan, SIP Handläggaren lämnar inkommen SIP till administratör LSS för registrering. En SIP registreras i verksamhetssystemet som en ”insats” i den sociala journalen (uppgift för statistik). Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3 dagar från det att brukaren får stöd första gången. Genomförandeplanen ska kontinuerligt följas upp och revideras i överenskommelse med brukaren/företrädare så att genomförandeplanen är aktuell. När genomförandeplanen är upprättad ska alla texter signeras. Eftersträva att skriva i jagform både vid upprättande och vid uppföljning av genomförandeplan I GP-modulen under fliken Fakta markerar du om brukaren har varit delaktig i upprättandet av genomförandeplanen.

Mall för kvalitetsberättelse - Staffanstorps kommun

6 § SoL och 21 b LSS) • handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem (11 kap.

Individuell plan Alla som beviljas en insats enligt LSS, kan i samband med detta begära att en individuell plan upprättas. I planen skriver handläggaren … Fou i Sörmland Barnperspektiv i LSS-insatser i Motala kommun Christina M Simeonov Carina Andersson Arbetsrapport 21:2015.